top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Jak przetwarzamy Twoje dane?  (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);

2) Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania.

 

 

W związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:

Kto:

  • Bohema Pictures w Warszawie przy ul. Bruzdowa 112z w Warszawie reprezentowana przez Tomasza Szwed o danych kontaktowych: Bruzdowa 112z Warszawa, tel: 664 447 772

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

 

  • w celu oferowania Tobie produktów i usług marki Bohema Pictures (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celu dobierania ofert produktów i usług marki Bohema Pictures pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na  zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VCV Systems, Bohema Pictures, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Bohema Pictures (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

3) Kontakt w sprawie ochrony danych Bohema Pictures:  Możesz skontaktować się w tej sprawie przez adres e-mail bohemapictures@gmail.com.

4) Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy;

5) Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;

6) Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Pracownikiem lub współpracownikiem Bohema Pictures u którego wyraziłeś zgodę; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa także przez kontakt na adres email: bohemapictures@gmail.com;

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8) Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

bottom of page